Prochaine session, volgende sessie, next session, nächsten Sitzung :

21/04/2024

Sint-Sebastiaanstraat 14

Rue Saint-Sébastien 14

1630 Linkebeek

avec - met - with - mit

GC de moelie

 

Fondation Roi Baudouin

Koning Boudewijnstichting

Privacyverklaring vzw Repair Café Linkebeek asbl (Repair Café Linkebeek)

 

Je persoonsgegevens worden verwerkt door Repair Café Linkebeek (repaircafelinkebeek.be – e-mailadres : repaircafelinkebeek@gmail.com) voor beheer en organisatie van activiteiten, op basis van onze relatie als gevolg van je inschrijving, en om je op de hoogte te houden van onze activiteiten.

 

Als je niet wilt dat wij je gegevens verwerken, volstaat het ons dat mee te delen.

Je kan ook altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken en ze verbeteren of laten wissen.

 

Als Repair Café Linkebeek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Als je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wilt nemen, dan kan dat via onze e-mailadres.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Repair Café Linkebeek verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

om je als lid van onze vzw te kunnen laten deelnemen aan de activiteiten van onze vereniging.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

persoonlijke identiteitsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail

interesse in de verschillende thema's in verband met onze activiteiten.

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.

 

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derden doorgeven alleen als dat wettelijk verplicht en toegestaan is, of als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

webhosting

het verzorgen van onze IT-infrastructuur

het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 

Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als je ons daar schriftelijk toestemming voor geeft. Je hebt altijd het recht die toestemming in te trekken.

 

Repair Café Linkebeek geeft nooit persoonsgegevens door aan andere derden.

 

 

Bewaartermijn

Repair Café Linkebeek … bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist.

 

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je kregen.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kunt nemen.

 

Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of bepaalde daarvan door ons of door één van onze verwerkers (zie hierboven).

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren alvorens gehoor te geven aan dergelijk verzoek.

 

Wijziging privacyverklaring

Repair Café Linkebeek kan haar privacyverklaring wijzigen.

Van die wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

 

Déclaration de confidentialité vzw Repair Café Linkebeek asbl (Repair Café Linkebeek)

Vos données personnelles sont traitées par Repair Café Linkebeek (repaircafelinkebeek.be – e-mail: repaircafelinkebeek@gmail.com) pour la gestion et l'organisation des activités, sur la base de notre relation, suite à votre inscription, et pour vous tenir informé de nos activités.

Si vous ne souhaitez pas que nous traitions vos données, il suffit de nous en informer.
Vous pouvez demander quelles données nous traitons à votre sujet et les améliorer ou demander à les effacer.

En tant que Repair Café Linkebeek, nous sommes responsables du traitement de vos données personnelles.
Si vous avez des questions ou souhaitez nous contacter après avoir lu notre déclaration de confidentialité, vous pouvez le faire via notre adresse e-mail.

Pourquoi traitons-nous les données personnelles
Vos données personnelles seront traitées par Repair Café Linkebeek aux fins suivantes :
• envoi de lettres d'information et d'invitations.
• pour vous permettre, en tant que membre de notre association, de participer à nos activités

Aux fins ci-dessus, nous pouvons stocker, collecter et traiter les données personnelles suivantes :
• détails de l'identité personnelle: nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique.
• intérêt pour les différents thèmes liés à nos activités.

Nous utilisons les données collectées uniquement aux fins pour lesquelles nous les avons obtenues.

 

 

Transmission à des tiers

Nous pouvons transmettre les informations que vous nous confiez à des tiers uniquement si cela est légalement requis et autorisé ou si cela est nécessaire pour l'exécution des objectifs décrits ci-dessus.
Par exemple, nous utilisons un tiers pour:
• hébergement web
• prendre soin de notre infrastructure informatique
• la distribution de bulletins d'information et d'invitations

Nous pouvons également partager des données personnelles avec des tiers si vous nous en donnez la permission par écrit. Vous avez toujours le droit de retirer cette permission.

 

Repair Café Linkebeek ne transmet jamais de données personnelles à d’autres tiers.

Période de stockage
Repair Café Linkebeek ne stocke pas de données personnelles plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ou exigées par la loi.

Vos droits concernant vos données
Vous avez le droit de consulter et de corriger ou de supprimer les données personnelles que nous avons reçues de votre part.
Pour nous contacter, voir au début de cette déclaration de confidentialité.

Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données personnelles ou certaines de celles-ci par nous ou par l'un des tiers (voir ci-dessus).
Vous avez également le droit de faire transférer les informations que vous nous avez transmises à vous-même ou directement à une autre partie. Nous pouvons vous demander de vous identifier avant de répondre à cette demande.

Changement de déclaration de confidentialité
Repair Café Linkebeek peut changer sa déclaration de confidentialité.
Nous ferons une annonce de ce changement sur notre site web.