Prochaine session, volgende sessie, next session, nächsten Sitzung :

26/01/2020

Sint-Sebastiaanstraat 14

Rue Saint-Sébastien 14

1630 Linkebeek

avec - met - with - mit

GC de moelie

 

Fondation Roi Baudouin

Koning Boudewijnstichting

 

Facebookpagina - Page Facebook :

 

 

       Gratiferia?

Een Grafiteria is een gratis markt, een niet betalende rommelmarkt !

Het objectief is naast het verminderen van afval, de overproductie in toom houden door het ruilen aan te moedigen van nuttige voorwerpen.
Geen portefeuille noch geld in omloop dus, maar een wil om een nieuw leven te schenken aan voorwerpen, eerder dan ze weg te smijten.

Kom met wat u niet meer gebruikt, maar in propere, goede en volledige staat, of zelfs met lege handen en vertrek met wat u nodig had. Het is niet nodig om te geven om te krijgen.

De voorwerpen die geen liefhebbers hebben gevonden, worden terug mee genomen, zoals bij een rommelmarkt in het zicht van een volgende markt.

Laat ons niets ter plaatse achterlaten ...met het achterliggende idee om niet iemand anders te laten opdraaien voor het opruimen van ons materiaal en laten we de ruimte die ons ter beschikking is gesteld proper achterlaten !

Wenst u zich te ontdoen van een omvangrijk voorwerp ? Waarom er geen korte beschrijving van voorbereiden, een foto of video van het voorwerp...

Indien sommige voorwerpen geen nieuwe eigenaar vinden, doe er donatie van aan een andere sector.

• Voor kledij : Opvangcentrum Alsemberg

Sanatoriumstraat 165 - 1652Alsemberg

• Voor diverse voorwerpen : Spullenhulp

• Voor boeken : het Rode Kruis

• Andere adressen... ? Laat ons uw goede plannen kennen !

Iedereen is welkom, het is de gelegenheid om advies, een initiatief of idee te delen, andere mensen te ontmoeten ...

De Gratiferia zijn beschikbaar tussen 14u30 en 16u00 tijdens iedere sessie van Repair Café.

Repair Café Linkebeek

geeft u de gelegenheid van een eerste consultatie met een erenotaris.

 

 

We worden allemaal op het één of andere moment geconfronteerd met belangrijke vragen : huwelijk, samenwooncontract, scheiding, erfenisrechten te betalen of te krijgen, donatie, koop of verkoop van immobilien, oprichten van een vennootschap, allerhande contracten en eventuele geschillen…

 

Om er op te antwoorden één man : de notaris,

één plaats : Repair Café Linkebeek.

 

U zal een vrijwillige erenotaris kunnen consulteren die u zal verhelderen aangaande uw rechten en plichten in diverse domeinen.

 

Voor meer vlotheid en tijdswinst : uw vragen kunnen op voorhand doorgegeven worden op repaircafelinkebeek@gmail.com.

 

Om uw gesprek voor te bereiden, aarzel niet de site www.notaris.be te checken.

Une gratiferia est un marché gratuit, une brocante gratuite !

L'objectif est outre la réduction des déchets, de diminuer la surproduction en favorisant les échanges de biens utiles. Pas de portefeuille ni de circulation d’argent, donc, mais une volonté de donner une nouvelle vie aux objets, plutôt que de les jeter.

Venez avec ce que vous n'utilisez plus, mais qui est propre, en bon état et complet ou même les mains vides et repartez avec ce dont vous avez
besoin. Il n'est pas nécessaire de donner pour recevoir.

Les objets qui n'ont pas trouvé d'amateurs, vous les reprenez, comme lors d'une brocante en vue d'un prochain autre marché.

N'abandonnons rien sur place ... dans l'idée de ne pas faire pesez sur d'autres la charge de notre délestement matériel et gardons l'espace mis à notre disposition, propre !

Vous souhaitez vous délester d'un objet encombrant ? Pourquoi ne pas en préparer une description, une photo à afficher ou une vidéo de l'objet...

Si certains objets n’ont pas trouvés acquéreur, faitesen don par une autre filière.

• Pour les vêtements : Opvangcentrum - Sanatoriumstraat 165 - 1652 Alsemberg

• Pour les objets divers : Les Petits Riens

• Pour les livres : La Croix Rouge

• D’autres adresses... ? Faites nous partager vos bons plans !

Tout le monde est bienvenu, c’est l’occasion de partager un avis, une initiative, une idée, de rencontrer d’autres personnes...

Les Gratiferia ont lieu entre 14h30 et 16h00 lors de chaque Repair Café.

 

 

Repair Café Linkebeek

vous propose l'occasion d'une première consultation d'un notaire honoraire.

 

 

Nous sommes tous à différents moments de notre vie confronté à des questions importantes : mariage, cohabitation légale, séparation, successions à planifier ou à recevoir, donation, vente ou achat immobilier, passage en société, baux ou autres contrats et litiges éventuels...

 

Pour y répondre un homme : le notaire, un lieu : Repair Café Linkebeek.

 

Vous pourrez consulter un notaire honoraire bénévole qui vous éclairera sur vos droits et obligations en divers domaines.

 

Pour plus de facilité et gain de temps : vos questions peuvent être transmises préalablement à repaircafelinkebeek@gmail.com.

 

Et afin de préparer votre entretien, n'hésitez pas à consulter le site: www.notaire.be